Regulamin akcji „Podaruj Prezent Na Święta”

§ 1

Organizacja Akcji

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji Społecznej pod

nazwą „Prezent dla Przylądka Nadziei” zwaną dalej „Akcją”.

2. Organizatorem Akcji jest Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 114s/1, REGON: 931533690, NIP: 897-14-01-390

KRS: 0000086210, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Akcja rozpocznie się w dniu 12.11.2019 r.

4. Akcja będzie prowadzona na stronie http://podarujprezent.naratunek.org/ oraz na profilu Przylądka Nadziei na portalu Facebook.

5. Wszelkie pytania dotyczące Akcji należy kierować pod następujący adres e-mail: anna.szymanska@naratunek.org lub pod nr tel. 501 147 488.

§ 2

Cele i przebieg Akcji

1. Akcja opiera się na udziale Uczestników, którzy wysyłają do Organizatora gry, zabawki oraz książki dla pacjentów kliniki Przylądek Nadziei. Zabawki i książki Uczestnicy przesyłają do siedziby Organizatora (na adres: ul. Ślężna 114s/1, 53-111 Wrocław).

2. Zasady akcji: wszyscy uczestnicy Akcji Społecznej za pośrednictwem portalu Instagram mogą przesyłać zdjęcia z zakupionymi prezentami i oznaczać je hasztagiem #podarujprezentnaswieta

3. Zdjęcia zamieszczone na portalu Instagram, oznaczone hasztagiem #podarujprezentnaswieta zostaną umieszczone na stronie: http://podarujprezent.naratunek.org/ i/lub na profilu Przylądek Nadziei na portalu Facebook. Zamieszczenie zdjęcia Uczestnika na stronie internetowej Organizatora jest dobrowolne i wymaga opublikowania i oznaczenia tego zdjęcia na otwartym profilu portalu Instagram przez samego Uczestnika. Jeżeli Uczestnik opublikuje zdjęcia ze wskazanym oznaczeniem, to Organizator jest uprawniony również do publikacji tego zdjęcia w niezmienionej formie, na profilu Przylądek Nadziei na portalu Facebook.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość kontroli publikowanych przez Uczestników zdjęć oraz usuwania ze strony podarujprezent.naratunek.org zdjęć sprzecznych z celami organizowanej Akcji lub celami statutowymi Organizatora.

5.
Wszystkie zabawki i książki zebrane podczas Akcji zostaną przekazane Podopiecznym Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu zwanej dalej również „Fundacją”, podczas przyjęcia wigilijnego zorganizowanego przez Fundację w Przylądku Nadziei. Wszystkie przedmioty otrzymane w ramach Akcji, a nie rozdysponowane podczas przyjęcia wigilijnego będą jako prezenty przekazywane Podopiecznym Fundacji w następnych miesiącach.

§ 3

Uczestnicy Akcji

1. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny.

2. W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwana w Regulaminie „Uczestnikiem”.

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

Udział Uczestnika w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją przez Niego niniejszego Regulaminu oraz następujących zasad przetwarzania przez Fundację danych osobowych Uczestnika Akcji:

a) Udział uczestnika w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją przez niego niniejszego regulaminu.

b) Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika, to jest jego wizerunek (zdjęcie), na podstawie dobrowolnej i nieodpłatnej zgody Uczestnika, w celu promocji działalności Organizatora w Internecie, poprzez wprowadzenia do pamięci komputera oraz wyświetlana na stronie internetowej http://podarujprezent.naratunek.org/ i/lub na profilu Przylądek Nadziei na portalu Facebook – wyrażenie zgody następuje poprzez zaakceptowanie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu (podstawa przetwarzania danych osobowych Uczestnika – zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

c) Dane Organizatora jako administratora danych osobowych Uczestnika zostały wskazane w § 1 ust. 2 i ust. 5 Regulaminu.

d) Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika wskazane w lit. a) powyżej do czasu zakończenia Akcji, a w przypadku wizerunku Uczestnika zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora i/lub na profilu Przylądek Nadziei, Organizator będzie przetwarzać ten wizerunek do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika lub rezygnacji przez Organizatora z dalszej publikacji wizerunku Uczestnika w Internecie.

e) Zgodnie z przepisami RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do: (a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; (c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (e) przenoszenia danych; (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

f) Do danych osobowych Uczestnika mogą też mieć dostęp podwykonawcy Organizatora (podmioty przetwarzające), np. firmy informatyczne, świadczące usługi reklamowe.

g) Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo do wycofania zgody na publikację przez Organizatora wizerunku Uczestnika w Internecie, przy czym wycofanie zgody na publikację wizerunku Uczestnika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

h) W oparciu o dane osobowe Uczestnika Organizator nie będzie podejmować wobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestnika do państwa trzeciego.

i) Podanie Organizatorowi danych osobowych o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji przez Organizatora Akcji, a podanie wizerunku Uczestnika jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika, uniemożliwi Organizatorowi publikację wizerunku Uczestnika w Internecie.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w formie papierowej w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej Akcji http://podarujprezent.naratunek.org/.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które każdorazowo będą ogłaszane na stronie internetowej Akcji.

3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

4. Regulamin wchodzi w życie dnia 12.11.2019.

5. Akcja jest prowadzona przez Organizatora do odwołania.

Wróć na stronę akcji

Top