wróć na stronę akcji

REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ „Prezent dla Przylądka Nadziei”

REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ „Prezent dla Przylądka Nadziei”

§ 1

Organizacja Akcji

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Akcji Społecznej pod

nazwą „Prezent dla Przylądka Nadziei” zwaną dalej „Akcją”.

2. Organizatorem Akcji jest Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 114s/1, REGON: 931533690, NIP: 897-14-01-390

KRS: 0000086210, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Akcja rozpocznie się w dniu 06.11.2017 r.

4. Akcja będzie prowadzona na stronie http://podarujprezent.naratunek.org/ oraz na profilu poświęconym Akcji na portalu Facebook.

6. Wszelkie pytania dotyczące Akcji należy kierować pod następujący adres e-mail:

anna.czujko@naratunek.org lub pod nr tel. 662 239 879.

§ 2

Cele i przebieg Akcji

1. Akcja opiera się na udziale Uczestników, którzy wysyłają do Organizatora gry planszowe i klocki LEGO dla pacjentów kliniki Przylądek Nadziei.

2. Zasady akcji: wszyscy uczestnicy Akcji Społecznej za pośrednictwem strony http://podarujprezent.naratunek.org/ przesyłają do Organizatora swoje zdjęcia z zakupionymi prezentami, a następnie zabawki przesyłają do siedziby Organizatora (na adres: ul. Ślężna 114s/1, 53-111 Wrocław).

3. Zdjęcia zostaną umieszczone na stronie: http://podarujprezent.naratunek.org/

4. Wszystkie zabawki zebrane podczas Akcji zostaną przeznaczone Podopiecznym Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” podczas przyjęcia wigilijnego zorganizowanego przez Fundację „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” w Przylądku Nadziei.

§ 3

Uczestnicy Akcji

1. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny.

2. W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, zwana dalej „Uczestnikiem”.

3. Udział uczestnika w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją przez niego niniejszego regulaminu.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, pozycja 926) w zakresie niezbędnym do realizacji Akcji.

5. Uczestnicy Akcji Społecznej wyrażają zgodę na otrzymywanie wiadomości od Organizatora w celu promocji jego działalności statutowej drogą e-mail, listowną i telefoniczną.

6. Uczestnicy Akcji Społecznej wyrażają zgodę na publikację swoich zdjęć na stronie http://podarujprezent.naratunek.org/ oraz na profilu poświęconym Akcji na portalu Facebook.

7. Zgoda na upublicznienie zdjęć ma charakter nieodpłatny, bezterminowy i nieograniczony co do czasu i terytorium. Zgoda dotyczy również utrwalania zdjęć w innych formach nadających się do rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do pamięci komputera, wyświetlana na stronie internetowej, nadawania za pośrednictwem telewizji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikowane zdjęcia i konsekwencje prawne, jakie mogą wynikać z ich publikacji.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane konsekwencje wynikające z upublicznienia swojego wizerunku zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w formie papierowej w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej Akcji http://podarujprezent.naratunek.org/.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które każdorazowo będą ogłaszane na stronie internetowej Akcji.

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

4. Regulamin wchodzi w życie dnia 05.11.2017.

Wrocław, 27.10.2017 r.